جنگ وصلح

جنگ=

ویرانی تمدن ها

رواج خشونت و آدمکشی

945-20050706-29.jpg

عامل مهم فقروفلاکت وعقب رفت وجهل و...                                          

به جنگ بنگرید

hadi60.jpg

به جنگ بنگرید

20060415-01-elamiye.bmp200aeeu.jpg

به جنگ بنگرید

bush.jpg

b02918204448.jpg

**************************************

صلح=pic2.gif60878775076627.gif

آرامش

آ28251.jpg

numb-thumb.jpg

ترقی

v4osg7.jpg

فرهنگ انسانی

1536943.jpe

عشق

dast.jpg

دوستی

ilucopy4bf.jpgw2o8co.jpg

روشنی

2381.jpg

دفاع از صلح ==دفاع از امنیت خاطر و آزادی انسانهااست

                                                       م .ش

/ 0 نظر / 19 بازدید