سلطان زيبا

tab400.jpg

نفت سیاه

نفت سیاه

از قعر زمینت که می کشد بالا؟

***

طلای زرد

طلای زرد!

از سنگلاخ کوهت که می کشد بیرون؟

***

هی کاخ بلند

دست کدام مرد

چنین ات نگارین

برافراخته است؟

***

بانک ها

 آه

بانک های آز انگیز!

خون دل کدام گرسنه

در صندوق های شما

موج می زند؟

***

سلطان زیبا

کدام مردم به پادشاهی شما

آری گفته اند؟

***

اجاق زندگی

خاکستر

***

انگشتان دخترکان معدن چی

بی زیور

***

کوخ حقیر

مردنگاه مردمان فقیر

و بانک ها

خرمگس هایی

که فرو دستان را

دق مر گ  کرده اند

***041862.jpg

سلطان زیبا !

کدام مردم به پادشاهی عالیجناب

آری

گفته اند .

م . ش

shekanje01.jpg 

/ 0 نظر / 13 بازدید