فاصله

2vnm88y.jpg 

بين من و تو

حصار اندوهي

بنشسته به سان دود انبوهي

تو آن سوي اين حصار تاريكي

اين سوي منم كه سخت غمگينم

تو چشم تر مرا نمي بيني

من روي خوش تو را  نمي بينم

بگشاي از اين حصار درد آوند

اي خوبترين !

دريچه ي لبخند.

۹/۸/۶۶

/ 0 نظر / 3 بازدید