آتش لبان ما

۱

رو در روی هم نشسته ایم

و مرگ را نمی بینیم

هشدار

تا آتش لبانت را خا موش نکنیsorry.gif

که در فاصله ی من و تو

گرگی نفس میکشد-پنهان

با رویای خون و استخوان.

۲

رو در روی هم نشسته ایم

این سوی من

آن سوی تو

کافی ست تا عشق از میانه بر خیزد

و دو پاره ی تاریکی

به هم در آمیزد .

                                         آذر ۷۴ م.ش

/ 0 نظر / 15 بازدید