در دور دست

در دور  دست

پرنده اي مي خواند

آوازي قديمي را

خدايا

خفيه گاه اش  را

نجسته باشند

در دور دست

جرقه هاي حادثه

و افقي كه شكاف بر مي دارد

پرنده

خدايا  پرواز كرده باشد

در دور دست

ترانه اي

خاك خيس را

سرخ كرده است .

آذر ۷۴-  م .ش

352212014015497231524818722815694118115105.jpg
/ 0 نظر / 13 بازدید