درخت

کهنسال می شویم

مثل درخت

درخت اما

این واژ ه ی

غبار گرفته ی دلگیر را

نمی داند.

پیری برای او

شولای مرگ نیست

برگش نمی شود سپید

پشتش نمی خمد

درخت

یا سبز می میرد

یا 

هرگز نمی میرد.

   دی ۷۹ م.ش

 

TREE1.JPG

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید