شعر استان

دختر طایفه

خط قرمز بکشیم آن طرف مرز جنون

می مکد از رگ پستان زنی لخته خون

دختر طایفه !   برگرد   برو   ایل خودت

وای اگر پای گذاری تو از این فرش  برون

10gbs51.jpg

بروآنجا که تو را  ایل   و       تباری باشد

برو زود است برای تو دراین جمع زبون

خون مکید ند و به دنبال تو  هی!می دانی

خون مکیدن که در این طایفه اصل است کنون

خون حیض ورگ پستان زن و  خون تو ؛ های

باز فرداست همین آش وهمین کاسه ی خون

                                                                        ماشا الله خلیلی-زابل

/ 0 نظر / 22 بازدید