اسب گرسنه

بام

تا

شام

ثقل زمین را به دوش بر می کشی

تا چرخ روزگار بچرخد

و شب

خواب اسب گرسنه می بینی.

                                                                ۷۴  م.ش

/ 0 نظر / 7 بازدید