نظر سنجی

عربستان سعودی ۵۰ میلیاردخسارت ناشی از تجاوز نظامی عراق به خاک ایران را تعهد کرد

مشروط بر اینکه -ایران غنی سازی اورانیم را متوقف کند.

به گزینه ها ی زیر امتیاز بدهید.

۱-انرژی هسته ای حق مسلم ماست

۲-عمران وآبادانی کشور  اولویت اول است

۳-حل معضل فقر وبیکاری اولویت اول کشور است

۴-با رد پیشنهاد عریستان فرصت های مهم را از دست میدهیم.

 دارایی های مسدود شده ی ما از جانب آمریکا بر گردانده خواهد شد

۱-انرژی هسته ای حق مسلم ماست

۲-توسعه کشور اولویت دوم ماست

۳-از این  راه آمریکا مجبور  به عقب نشینی معادل شکست خواهد شد

****

ایران در جامعه جهانی از امتیارات مهمی بر خوردار میشود

۱-انرژی هسته ای حق مسلم ماست

۲-انرژی هسته ای ما در روسیه تامین  می شود

۳-انرژی هسته ای حق مسلم ماست

۴-ایران بر لبه پرتگاه یک جنگ ویرانگر و منطقه ای قرار گر فته است

۵- ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید