ميگسار

میگساری نعره گر در شام تاری میزند

گو بزن  که این نعره را هر میگساری می زند                                   

کوفت باید بر در میخانه ی خونین عشق

که این در امید را هر هوشیاری می زند

شدخموش ار ساز امیدی چه غم که این ساز را

عاشقی؛ شیدا دلی ؛امیدواری  می زند

کام مرغان چمن پر نوش کن باشهد جان

پیشتر زآن دم  که بر جان ؛ نیش خاری میزند

بوسه بر دار ِ شرف زن -زان سبب که این بوسه را

عرصه چون تنگ اوفتد ؛ هرسر بداری می زندedam1.jpg221.jpg

گفتم از پا اوفتادم    گفت :     در این شب هنوز

گام تا خورشید فردا ؛      رهسپاری     می زند.

                                                          ۷ اسفند ۶۱ م.ش

/ 0 نظر / 14 بازدید