تير باران

تیر بارانم کردند

شاعران

از جهار جانب

تیر باران.

*

دلم

اما

هنوزِِِ

در حسرت جراحتی می سوزد

که بوی شعر بدهد

*

تیر بارانم می کنند

اینان

همین شاعران منگ

از پشت مسلسل روزنامه های دولتی

من

اما

هنوز

در حسرت آتشی می سوزم

که از جنازه ی دروغ بر خیزد.

                                                           آبان ماه ۷۴ م.ش

  
نویسنده : موسی شیرزایی( م . ش) ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥