عاشقانه بو سيدن

دروغ مي گوييم

فردا نيز

طعم امروز خواهد داشت؛

تلخ

چونان زبان مار

و در ميان دو ديوار

چشمان مان

آن سان از قالب خود

برون خواهد جست ؛ سخت؛

كه آسان بنمايد

مردن

در انتهاي كوچه ي بن بست

دروغ مي گوييم

به عشق نيز

زيرا هنوز يكديگر را

عاشقانه نبوسيده ايم .

                                   آذر۷۴  م . ش

  
نویسنده : موسی شیرزایی( م . ش) ; ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٥